Счетоводни услуги Пловдив от счетоводна кантора АиЯ Банкова

Средно: 5 (4 votes)

Счетовдни услуги Пловдив

Основни счетоводни услуги:

 • Разработване на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;
 • Текущо осчетоводяване на документите в съответствие с действащите нормативни актове;
 • Изготвяне на дневници за покупки и продажби, на справка-декларация по ЗДДС, VIES декларация, ИНТРАСТАТ декларация и подаването им в НАП;
 • Следене на разчетите /вземания и задължения/ по контрагенти;
 • Изготвяне на амортизационни плановe /данъчни и счетоводни/;
 • Следене на складови наличности на материалните запаси по вид, количество и стойност;
 • Попълване на платежни документи за дължимите данъци;
 • Изготвяне на други справки и отчети според изискванията и нуждите на клиента;
 • Годишно приключване /счетоводно и данъчно/ и публикуване на отчетите.

Счетоводни услуги Пловдив

Личен състав и ТРЗ:

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумение, заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение и регистрацията им в НАП;
 • Изготвяне на длъжностни характеристики, заповеди за отпуска, служебни бележки и удостоверения, и други документи свързани с трудовото правоотношение;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Начисляване на работни заплати и изготвяне на ведомости за заплати;
 • Изчисляване на социални и здравни осигуровки;
 • Изготвяне на декларация обр. №1, декларация обр. №6  и подаване в НАП;
 • Представяне на болнични листове в НОИ;
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
 • Попълване на  платежни документи за дължимите социални и здравни осигуровки и данъци;
 • Изготвяне на други документи и удостоверения във връзка с дейността и нуждите на клиента.

Счетоводни услуги ПловдивДруги счетоводни услуги:

 • Регистрация на фирма в Агенцията по вписванията – Търговски регистър;
 • Регистрация в Комисията за защита на лични данни;
 • Регистрация в Инспекцията по труда;
 • Регистрация по Закона за местните данъци и такси;
 • Публикуване на ГФО в Агенцията по вписвания – Търговски регистър;
 • Съдействие при издаване на документи от държавните институции;
 • Подаване на справки пред БНБ;
 • Електронно банкиране.

Местоположение

Социални профили