НОИ пуска четири нови е-услуги за осигурените лица

No votes yet

От 18 октомври 2013 г. Националният осигурителен институт (НОИ) разширява списъка на електронните услуги, предлагани през интернет страницата на институцията (www.nssi.bg). В онлайн пространството вече са активни четири нови е-услуги, насочени към осигурените лица и позволяващи дистанционното им обслужване при издаването на редица важни документи.
Две от услугите са свързани с пенсионното обслужване на лицата. С тях се обогатява наборът от заявяваните и издаваните по електронен път удостоверения, свързани с изплащането на пенсиите. Вече онлайн може да се подава “Заявление за издаване на удостоверение обр. УП-12 на наследниците на починал пенсионер”. Документът е необходим на наследниците на починал пенсионер за удостоверяване пред банката до кой месец включително починалият е имал право на пенсия. Услугата е безплатна, а издадените удостоверения се предоставят на лицата по избрания от тях способ, вкл. и по електронен път, подписани с електронен подпис.
По електронен път може да се заяви и друга търсена от пенсионерите услуга – подаване на “Заявление за получаване на копирани и заверени документи от пенсионно досие”. Със заверените копия на документите лицата доказват пред други институции факти и обстоятелства, свързани с положения осигурителен стаж, с осигурителния им доход, както и други факти, свързани с осигурителния процес или полагащата им се пенсия. Изготвянето им се заплаща съгласно Тарифата за услугите на НОИ, като лицата ги получават по заявения от тях способ.
Втората група нови електронни услуги е насочена към лицата, които желаят да се възползват от правото си за получаване на обезщетение за безработица от друга държава членка на ЕС. Първата от тях дава възможност за подаване по електронен път на “Заявление за удостоверяване на осигурителни периоди от Република България за друга държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария с преносим документ U1”. С преносим документ U1 лицата удостоверяват осигурителните си периоди пред институциите от тази група държави във връзка с преценката правото им на парично обезщетение за безработица.
 През интернет страницата на НОИ вече може да се подава и “Заявление за предоставяне на информация от Република България за друга държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария за членовете на семейството на безработно лице със СЕД U006”. Със структуриран електронен документ (СЕД) U006 лицата получават информация за членовете на семейството си, която е от значение за преценка правото на парично обезщетение за безработица в цитираните държави.
И двете е-услуги са безплатни, а издадените документи се предоставят на лицата по избрания от тях способ, вкл. и по електронен път, подписани с електронен подпис.
Новите електронни услуги на НОИ са достъпни за потребителите на интернет страницата на института в рубриката Е-услуги/Административни услуги. За тяхното ползване се изисква попълване на ЕГН и Персонален идентификационен код (ПИК), издаван от териториалните поделения на НОИ в страната или електронен подпис.
Източник: www.nssi.bg


Местоположение

Социални профили